Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
 
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich składanych ofert i
zawieranych umów przez spółkę: BRAMSTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 
1. Definicje
 
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:
1) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w spółce: BRAMSTER spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
2) BRAMSTER – BRAMSTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, NIP 645-24-77-904,
REGON 241082630
3) Towary – oferowane przez BRAMSTER towary dostępne w ofercie,
4) Nabywca – podmiot nabywający Towary w celu związanym z prowadzoną działalnością
gospodarczą
 
2. Postanowienia ogólne.
 
1) OWS umieszczone są na stronie internetowej www.bramster.pl oraz na żądanie Nabywcy w
siedzibie BRAMSTER.
2) OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży Towarów. OWS stanowią integralną część
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z BRAMSTER.
3) OWS uznaje się za przyjęte w momencie gdy Nabywca akceptuje ofertę BRAMSTER poprzez
złożenie zamówienia lub podpisanie umowy.
4) Stosowany przez Nabywcę wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki zakupu lub
zamówień nie wiążą BRAMSTER, chyba że zostaną zaakceptowane w formie pisemnej.
5) Umowa zawarta przez BRAMSTER z Nabywcą może zawierać odmienne postanowienia niż te,
które wynikają z OWS. W takim przypadku strony związane będą postanowieniami umowy.
6) W razie sprzeczności pomiędzy OWS a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez
Nabywcę, umowa nie obejmuje tych postanowień wzorców umów, które są ze sobą
sprzeczne.
7) Zmiany lub uzupełniania OWS dokonywane przez BRAMSTER i Nabywcę a także inne
uzgodnienia dotyczące realizacji zamówienia winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod
rygorem bezskuteczności.
8) BRAMSTER zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do
stworzonych dokumentacji i rozwiązań technicznych, rysunków technicznych oraz innych
podobnych dokumentów wykonanych przez BRAMSTER. Nabywca nie ma prawa ich
wykorzystywania, kopiowania czy też innego powielania oraz udostępniania osobom trzecim
bez pisemnej zgody BRAMSTER.
9) Oferty, reklamy, katalogi, broszury, cenniki i inne ogłoszenia o Towarach oferowanych przez
BRAMSTER mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
 
3. Zamówienia.
 
1) Zamówienie Nabywcy wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia go do realizacji przez
BRAMSTER.
2) Przyjęcie oferty przedstawionej przez BRAMSTER wymaga pisemnego potwierdzenia jej
przyjęcia przez Nabywcę. Warunki zakupu zaproponowane przez Nabywcę są wiążące jedynie
w przypadku ich pisemnego zaakceptowania przez BRAMSTER.
3) W przypadku przyjęcia przez BRAMSTER zamówienia Nabywcy z zastrzeżeniami, Nabywca jest
związany treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi w terminie do 3 dni uwag. W przypadku
zgłoszenia uwag przez Nabywcę BRAMSTER będzie związany zamówieniem jedynie w
przypadku ostatecznego ustalenia pomiędzy stronami wszystkich warunków umowy.
4) W przypadku składania zamówień poprzedzonych ofertą BRAMSTER zamówienie zawierające
zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie
oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Towarów, które wymaga sporządzenia
nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
5) Termin realizacji zamówienia jest zawsze określany w przybliżeniu (tydzień kalendarzowy).
BRAMSTER nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizacje zamówienia lub brak jego
realizacji jeśli wyłączną tego przyczyną były nieprzewidziane wydarzenia wywołane przyczyną
zewnętrzną uniemożliwiającą należytą realizację zamówienia (strajki, lokaut, siła wyższa). W
przypadku wystąpienia w/w przyczyn BRAMSTER w miarę możliwości niezwłocznie
poinformuje o tym fakcie Nabywcę. Okres realizacji zamówienia zostanie w takim przypadku
przedłużony o czas występowania przyczyn uniemożliwiających jego realizację oraz czas
niezbędny do przystąpienia do normalnej działalności przez BRAMSTER.
6) W przypadku braku odmiennych ustaleń pomiędzy BRAMSTER a Nabywcą zamówienia są
realizowane w siedzibie BRAMSTER.
7) Wszelkie pisemne oświadczenia, informacje, zawiadomienia itp. dotyczące zamówień mogą
być przesyłane drugiej stronie za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, faxem lub pocztą
elektroniczną, o ile strony nie postanowią inaczej.
 
4. Warunki realizacji zamówień.
 
1) Okres realizacji zamówienia rozpoczyna się od daty doręczenia do Nabywcy potwierdzenia
przez BRAMSTER przyjęcia do realizacji zamówienia na warunkach ustalonych przez strony. W
przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki lub przedpłaty przez Nabywcę
termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem dokonania płatności.
2) BRAMSTER ponosi wyłącznie koszty wydania oraz opakowania zamówionych Towarów.
Pozostałe koszty w szczególności koszty odbioru i przewozu ponosi Nabywca.
3) W przypadku gdy zamówione Towary mają zostać dostarczone do miejsca wskazanego przez
Nabywcę Towary zostaną wysłane przez BRAMSTER na wyłączne ryzyko Nabywcy. Wybór
rodzaju transportu oraz opakowania należy do BRAMSTER.
4) Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą
rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy BRAMSTER nie ma
obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego Towaru będącego przedmiotem dostawy.
Jeżeli jednak BRAMSTER wyrazi zgodę na odstąpienie przez Nabywcę od umowy i przyjęcie z
powrotem Towarów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia Towaru, który ma
być przyjęty z powrotem przez BRAMSTER ponosi Nabywca.
5) Anulowanie całości lub części zamówienia jest możliwe wyłącznie za zgodą BRAMSTER
wyrażoną na piśmie. BRAMSTER może uzależnić wydanie zgody od zapłaty przez Nabywcę
odstępnego w kwocie stanowiącej 50% wartości brutto zamówienia lub wyższej, jeśli koszty
związane z zakupem i realizacja zamówienia przekroczyły tę kwotę. Towar sprzedany w oparciu
o zamówienie niestandardowe nie podlega zwrotowi.
6) Towary gotowe do odbioru są awizowane przez BRAMSTER z podaniem asortymentu, ilości
oraz orientacyjnych kosztów dostawy. Nabywca jest zobowiązany potwierdzić/zaakceptować
przesłane awizo.
7) W przypadku braku potwierdzenia awizo przez Nabywcę, BRAMSTER ma prawo do realizacji
wysyłki awizowanego Towaru w ilości i kosztach podanych w awizo.
8) O ile Nabywca wyraźnie tego nie zażąda, BRAMSTER nie ubezpiecza dostarczanych Towarów
od ryzyka transportowego. Koszty ubezpieczenia ponosi Nabywca.
9) BRAMSTER nie gwarantuje terminu dostawy Towarów i nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności wobec Nabywcy lub osób trzecich. Potwierdzenie przez BRAMSTER terminu
wysyłki ma jedynie charakter informacyjny.
10) Nabywca zapewnia w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia
dostawy w imieniu Nabywcy, przy czym odmowa przyjęcia Towaru lub nieobecność osoby
upoważnionej do odbioru nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty.
11) Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonych Towarów niezwłocznie po ich
dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę jakichkolwiek uszkodzeń,
nieprawidłowości lub braków w dostawie ma on obowiązek zgłosić pisemnie uwagi na
dokumentach przewozowych.
 
5. Warunki płatności.
 
1) Warunki płatności podawane są w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
2) W ofertach BRAMSTER podane ceny są cenami netto –„ loco magazyn” BRAMSTER. Podane
ceny nie obejmują kosztów transportu, podatku VAT oraz innych opłat wynikających z
zastosowania OWS lub też wynikających z przepisów prawa.
3) Terminy płatności oraz wysokość kredytu kupieckiego ustalane są indywidualnie przez strony.
Za datę zapłaty przyjmuję się datę uznania rachunku bankowego BRAMSTER.
4) W przypadku gdy Nabywca opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na
rzecz BRAMSTER, BRAMSTER poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, OWS i
przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw Towarów lub realizacji
usług oraz odmowy realizacji zamówienia do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami.
Pełną odpowiedzialność za wstrzymanie dostaw Towarów lub realizację usług, w tym koszty
magazynowania i ubezpieczenia ponosi Nabywca.
5) Jeżeli wartość zamówień przekroczy przyznany Nabywcy limit kredytu kupieckiego BRAMSTER
może wstrzymać realizacje zamówienia do czasu zapłaty kwoty przewyższającej wysokość
limitu kredytu kupieckiego.
6) Zapłata winna być dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez BRAMSTER na
fakturze.
7) W przypadku powzięcia przez BRAMSTER informacji, że Nabywca jest w złej sytuacji finansowej
lub jest niewypłacalny, BRAMSTER może uzależnić zrealizowanie zamówienia od dokonania
przez Nabywcę przedpłaty za zamówione Towary, względnie przedstawienia przez Nabywcę
zabezpieczenia zapłaty ceny.
8) W przypadku gdy zamówienie realizowane jest częściami a Nabywca opóźnia się z zapłatą
należności za odebrane osobiście lub dostarczone mu Towary, BRAMSTER uprawniony jest do
wstrzymania realizacji zamówienia co do pozostałej części nie sprzedanych Towarów do czasu
uregulowania przez Nabywcę należności.
9) Do udzielania rabatów, opustów, zniżek, skonto, itp. od ceny sprzedaży Towarów uprawiony
jest wyłącznie BRAMSTER.
10) W przypadku zmian niezależnych od BRAMSTER opłat i kosztów, mających wpływ na wysokość
ceny w okresie od daty przyjęcia zamówienia do realizacji a dostawą, BRAMSTER zastrzega
sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.
11) Potrącenie wierzytelności Nabywcy wobec BRAMSTER, za wyjątkiem tych uzgodnionych
między stronami, jest wyłączone.
12) Jakiekolwiek reklamacje lub innego rodzaju roszczenia nie zwalniają Nabywcy od terminowej
zapłaty należności.
 
6. Gwarancja.
 
1) BRAMSTER zapewnia, że oferowane Towary są dobrej jakości i spełniają wszelkie parametry
techniczne określone w dokumentacji technicznej danego Towaru.
2) BRAMSTER ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za sprzedane Towary w przypadku
wystąpienia wad oraz istotnych odstępstw od określonych w dokumentacji technicznej
parametrów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn
tkwiących w sprzedanym Towarze. BRAMSTER nie ponosi żadnych kosztów związanych z
obsługą klienta końcowego przez Nabywcę (np. transport, montaż/demontaż, serwis).
3) W zakresie wskazanym w punkcie 2) na sprzedane Towary BRAMSTER udziela 24 miesięcznej
gwarancji licząc od daty sprzedaży Towaru przy równoczesnym spełnieniu warunków
wskazanych w ZALECENIA TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do OWS.
4) BRAMSTER nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie Towarów będących
następstwem ich prawidłowej eksploatacji, jak również za uszkodzenia powstałe na skutek
niewłaściwego obchodzenia się, instalacji, przechowywania, konserwacji lub użytkowania
Towaru.
5) BRAMSTER nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wady Towaru powstałe na skutek
dokonania przez Nabywcę lub na jego zlecenie:
a) zmian lub napraw Towaru bez pisemnej uprzedniej zgody BRAMSTER,
b) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu Towaru,
c) czynności, które Nabywca jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt w
szczególności: zainstalowania, sprawdzenia funkcjonowania, doprowadzenia odpowiedniego
zasilania - o ile czynności te nie zostały przyjęte do realizacji przez BRAMSTER na podstawie
pisemnych uzgodnień z Nabywcą.
d) BRAMSTER nie udziela gwarancji na produkty/elementy drewniane.
6) BRAMSTER jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeśli Nabywca wiedział o
wadzie w chwili wydania Towaru .
7) BRAMSTER dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany elementów, które zostaną uznane i
potwierdzone jako wadliwe przez BRAMSTER w okresie obowiązywania gwarancji.
8) BRAMSTER zapewnia, że przystąpi do wykonania naprawy gwarancyjnej najpóźniej w terminie
14 dni od daty uznania zasadności zgłoszonej reklamacji.
9) Zawiadomienie o wystąpieniu wady musi nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu a najpóźniej w
terminie 3 dni od jej wykrycia. Zawiadomienie winno być dokonane w formie pisemnej listem
poleconym lub pocztą elektroniczną, zawierać opis wady, datę jej stwierdzenia, dane osoby
która pierwsza stwierdziła wadę, dokładne dane teleadresowe Nabywcy, dane osoby
upoważnionej przez Nabywcę do kontaktów z BRAMSTER. Do zawiadomienia należy dołączyć
kopię dowodu zakupu Towaru oraz dokumentację fotograficzną.
10) Istnienie wady stwierdzone zostanie protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin, w terminie
uzgodnionym przez strony.
11) W przypadku konieczności dostarczenia Towaru lub jego części do BRAMSTER celem
dokonania naprawy gwarancyjnej dostarczenie zostanie dokonane w terminie uzgodnionym
przez strony, na koszt Nabywcy.
12) W przypadku gdy w wyniku naprawy BRAMSTER dokona wymiany wadliwego elementu na inny
wolny od wad gwarancja na ten element biegnie od nowa od daty dokonania wymiany.
13) Nabywca ma obowiązek podjęcia wszelkich działań celem zapobieżenia lub minimalizacji
uszkodzeń Towaru i wystąpienia wszelkich innych szkód (np.: poprzez zaprzestanie eksploatacji
Towaru, zabezpieczenia Towaru).
14) Odpowiedzialność BRAMSTER z tytułu rękojmi jest wyłączona.
15) W przypadku stwierdzenia przez BRAMSTER że zawiadomienie o wadzie było bezpodstawne,
BRAMSTER powiadomi o tym Nabywcę i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną wymianę
części. Koszty powstałe w wyniku nieuzasadnionego zawiadomienia ponosi w całości Nabywca.
 
7 Odpowiedzialność BRAMSTER.
 
Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza BRAMSTER wobec Nabywcy z jakiegokolwiek tytułu
ogranicza się do rzeczywistej straty Nabywcy i nie obejmuje szkód z tytułu utraconych lub
spodziewanych korzyści, strat w produkcji, utraty renomy Nabywcy itp.
 
8 Postanowienia końcowe.
 
1) OWS mogą zostać zmienione przez BRAMSTER w każdym czasie. W takim przypadku
BRAMSTER dołoży wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie
internetowej, aby powiadomić o zmianach w OWS. Wejście w życie zmienionych OWS
następuje z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.bramster.pl
2) Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy BRAMSTER oraz
Nabywcą, związanych ze sprzedażą Urządzeń jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę BRAMSTER.
3) Wyłącznym prawem właściwym jest prawo polskie.
4) Niniejszy OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień realizowanych przez
BRAMSTER począwszy od dnia 01-05-2019
5) Wszelkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają dla swej skuteczności
pisemnego uzgodnienia z BRAMSTER.
6) Załączniki są integralną częścią OWS.
 
 
Załączniki:
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
I. Zalecenia Techniczne: transport, magazynowanie i eksploatacja wyrobów lakierowanych proszkowo.
 
Niniejsze zalecenia techniczne stanowią integralną część OWS obowiązujących w BRAMSTER.
Lakierowanie proszkowe odbywa się w hali przemysłowej zamkniętej, dostosowanej specjalistycznie
do potrzeb procesu. Do lakierowania elementów stosowane są farby proszkowe poliestrowe.
Lakiernia przystosowana do nakładania powłok na elementy stalowe w gatunku S235, S335 / surowe
czarne zimnowalcowane/, elementy stalowe pokryte powłoką ZN / w procesie galwanicznym i
ogniowym. Powłoki lakiernicze dają zabezpieczenie dla detali określone w normach PN-EN 12944-2
dla klas agresywności środowiska:
• C1- powłoki przeznaczone do wewnątrz /SP/
• C2- powłoki przeznaczone na zewnątrz / SP/
• C3- powłoki przeznaczone na zewnątrz w środowisku umiarkowanym / PDK. + SP/
• C4 - powłoki przeznaczone na zewnątrz w środowisku nisko agresywnym / PDK ZN + PUR/
Naniesione powłoki lakiernicze spełniają właściwości użytkowe w temperaturach od -30 do
+70stopni.
 
ZALECENIA/INFORMACJE:
 
• Lakiery proszkowe nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Uderzenie
przedmiotem ciężkim, ostrym twardym powoduje odprysk/uszkodzenie farby. Przyczepność powłoki
musi spełniać wymagania normy EN ISO 2409. Kryterium stanowi pomiar metodą siatki nacięć
krzyżowych, odległość między nożami 2 mm.
• Naniesienie na powierzchnię agresywnego środka chemicznego powoduję reakcję chemiczną i
nieodwracalne zmiany na powierzchni i w strukturze powłoki.
• Dopuszcza się różnicę w odcieniach wykonanej powłoki lakierniczej w przypadku różnych partii
produkcyjnych.
•Gwarancji powierzchni lakierniczej podlegają powierzchnie istotnie ważne z punktu widzenia
wyglądu i użyteczności wyrobu /do powierzchni istotnie ważnych nie włącza się krawędzi, wgłębień,
brzegów, otworów, miejsc podwieszania i cięć technologicznych/.
• Występowanie na lakierowanej powierzchni wyrobu niewielkich rys lub zmian w uziarnieniu w
żaden sposób nie zmniejsza jakości wykonanej powłoki, nie czynią wyrobu wadliwym, nie zmniejszają
wartości wyrobu.
• Zgodnie z normą ocena wzrokowa elementów pomalowanych, używanych na zewnątrz powinna
być realizowana nieuzbrojonym okiem z odległości 5m.
• W przypadku stwierdzenia wady malarskiej nieistotnej dopuszcza się wykonanie zaprawek/
podmalowań przy użyciu specjalnej farby zaprawowej.
• Powłoki malarskie należy konserwować, myć przynajmniej raz w roku. Do mycia należy stosować
czystą wodę z niewielkimi ilościami neutralnych lub lekko alkaicznych środków myjących.
• Wszelkie zauważone uszkodzenia powłoki lakierniczej należy niezwłocznie zabezpieczyć przy użyciu
farby zaprawowej.
• Zabrania się używania do mycia powierzchni lakierniczej myjek wysokociśnieniowych i bardzo
silnych detergentów chemicznych.
• Powłoki lakiernicze na skutek działania czynników zewnętrznych i promieni UV słonecznych ulegają
procesowi starzenia się, co objawia się utratą stopnia połysku, utratą stopnia uziarnienia powłok
matowych i jest uzależniona od wyboru jakości farb podczas zamawiania usługi.
 
ZASTRZEŻENIA/TRANSPORT
 
• Odbierany Towar należy dokładnie obejrzeć w dniu odbioru/dostawy. W przypadku stwierdzenia
rozbieżności ilościowych lub uszkodzeń należy ten fakt niezwłocznie zgłosić BRAMSTER. W przypadku
dostawy do miejsca przeznaczenia fakt uszkodzeń lub rozbieżności należy zgłosić dostarczającemu
oraz sporządzić protokół opisując nieprawidłowości (zgodnie z OWS &6 pkt. 9).
• Bezpieczną i odpowiednią metodą przeładunku elementów polakierowanych jest przeładunek
całości wraz z paletą/stojakiem. Do przeładunku zaleca się stosowanie wózków widłowych lub innych
urządzeń z zaczepami widłowymi o odpowiednim udźwigu.
• Dopuszcza się przeładunek ręczny, w takim przypadku odbierający towar jest zobowiązany do
zabezpieczenia odpowiedniej ilości osób dla bezpiecznego i prawidłowego przeładunku.
• Nie dopuszcza się przesuwania elementów po paletach/stojakach względem siebie, gdyż może to
spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.
• Elementy o wadze powyżej 200 kg mogą być przeładowywane tylko i wyłącznie w sposób
mechaniczny • Deformacje, uszkodzenia elementów lub powłoki lakierniczej podczas przeładunku
powstałe z winy odbiorcy nie podlegają roszczeniom.
 
MAGAZYNOWANIE
 
• Nie należy przechowywać elementów polakierowanych w otwartej przestrzeni w stanie szczelnego
zamknięcia.
• W przypadku dłuższego magazynowania, wyroby należy przechowywać w pomieszczeniu
zamkniętym wentylowanym, zabezpieczającym przed działaniem warunków atmosferycznych.
Wyrobów nie wolno magazynować w pomieszczeniach, gdzie są magazynowane środki chemiczne,
nawozy/z uwagi na właściwości tworzą środowisko agresywne/.
• W przypadku krótkotrwałego magazynowania elementów na otwartej przestrzeni /jednak nie
dłużej niż 72 godziny/ należy zapewnić swobodny przepływ powietrza.
• Folie ochronne, przekładki tekturowe stosowane przez wykonawcę służą do zabezpieczenia
elementów przed uszkodzeniem w czasie transportu lub przed zabrudzeniem, niezwłocznie po
rozładunku winne być usunięte.
 
MONTAŻ
 
• Montaż wyrobów polakierowanych powinien wykonywać specjalistyczne ekipy montażowe
posiadające uprawnienia oraz wiedzę, a także niezbędne do tego rodzaju robót narzędzia.
• Wykonawca powłok lakierniczych nie odpowiada za jakość wykonanych robót montażowych
• Ekipa montażowa winna przeprowadzić montaż zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowując
szczególną uwagę na polakierowane elementów.
• Zabrania się używania podczas montażu urządzeń ściernych typu szlifierki kątowe, których
termiczne działanie powoduje uszkodzenie powłoki lakierniczej oraz wtapianie się odprysków w
lakier.
• Zabrania się chodzenia po elementach, rzucania, przesuwania.
• Do montażu/przenoszenia elementów należy zabezpieczyć odpowiednią ilość osób, aby nie
spowodować uszkodzeń powierzchni.
• Miejsca cięć, wierceń technologicznych, zarysowań wykonanych podczas montażu należy oczyścić i
zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie farbą zaprawową.
• Podczas montażu zabrania się używania środków chemicznych, emulsji, smarów i innych mogących
wchodzić w reakcję chemiczną z powłoką lakierniczą.
• Po zakończeniu prac montażowych należy wszystkie elementy umyć przy użyciu czystej wody i
niewielkiej ilością płynu myjącego.
• Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia uszkodzeń przez czynniki nieprzewidziane np.
spadający lód, śnieg, uderzenia gałęzi, łamiących się drzew, uderzenia kamieni w związku z czym
wykonawca zaleca wykonywanie cyklicznych przeglądów i wykonywanie zabezpieczeń.
 
UWAGI :
 
• Zjawisko porastania elementów stalowych zabezpieczonych lakierniczo mchem, pleśnią, glonami
zamontowanych na zewnątrz – poddanych warunkom atmosferycznym jest zjawiskiem naturalnym i
występuje z różną intensywnością, w zależności od uwarunkowań środowiskowych i nie podlega
roszczeniom.
• Potencjalny problem „korozyjnego pełzania brzegów” jest procesem naturalnym dla elementów
stalowych zabezpieczonych powłokami lakierniczymi zamontowanymi w środowisku zewnętrznym.
Występuje na krawędziach cięć technologicznych, brzegach otworów i objawia się nalotem rdzy,
przebarwieniem i nie jest w żaden sposób powiązana z nieodpowiednią jakością powłoki. W
przypadku zauważenia zjawiska podczas inspekcji elementów należy zabezpieczyć krawędzie farbą
zaprawową. Zjawisko to nie podlega roszczeniom.
• Elementy metalowe zabezpieczone powłokami lakierniczymi są materiałem „zimnym” w związku z
czym na wskutek różnicy temperatur, na powierzchni wyrobu mogą występować zjawiska
kondensacji pary wodnej, czyli pojawiania się skroplin pary wodnej na wewnętrznych i zewnętrznych
ściankach metalu oraz osiadanie brudu/przebarwienia. Jest to zjawisko naturalne i uzależnione od
uwarunkowań środowiskowych. Nie podlega roszczeniom.
Wykonawca zabezpieczenia lakierniczego oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
negatywne skutki wynikające z niestosowania się do wyżej opisanych zasad lub świadome ich
łamanie czy nieprzestrzeganie.
 
 
II. Zalecenia Techniczne: transport, magazynowanie i eksploatacja wyrobów cynkowanych
ogniowo.
 
• Towary wytwarzane przez BRAMSTER są cynkowane zgodnie z normą ISO – 1461.
• Biała korozja na powłoce nie może być podstawą do reklamacji.
• Dopuszcza się występowanie nadlewów w miejscach ściekania cynku. Nie dopuszcza się
występowania ostrych sopli cynku. Nadlew to zgrubienie cynku do wysokości ok. 5mm o
nieostrych krawędziach. Sopel jest to nadlew ostro zakończony.
• Nierówności powierzchni materiału podłoża np. wżery, bruzdy, wgłębienia w licu spoin,
wżery korozyjne, zawalcowania czy rozwarstwienia mogą pozostać widoczne lub mogą się
uwidocznić po procesie cynkowania ogniowego co nie stanowi podstawy do reklamacji.
• Na skutek niejednorodności powierzchni zewnętrznej wyrobu (różny skład chemiczny,
struktura geometryczna powierzchni, grubość, wysokość i inne) powłoka cynkowa na tym
samym wyrobie może wytworzyć się w różny sposób i wyglądać inaczej. Przy wysokich
elementach pow. 1830mm może wystąpić efekt „skóry pomarańczy” – chropowata
powierzchnia, co nie podlega reklamacji. UWAGA! W przypadku gdy wyrób ocynkowany ma
być dodatkowo zabezpieczony powłoką malarską nie należy wykonywać zaprawek. Należy
poinformować BRAMSTER w zamówieniu o rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego (ocynk
ogniowy lub ocynk ogniowy + lakier proszkowy).
• Wszystkie miejsca niepokryte cynkiem BRAMSTER zabezpiecza przez malowanie za pomocą
profesjonalnej farby wysokocynkowej. Dla poprawy estetyki można na warstwę farby
cynkowej nanieść warstwę farby wysokocynkowej zawierającej pył aluminiowy. Powstałe
różnice w odcieniu cynku (ciemne szaro-matowe) w miejscach zaprawek nie podlegają
reklamacji.
• W przypadku dłuższego magazynowania, wyroby należy przechowywać w pomieszczeniu
zamkniętym wentylowanym, zabezpieczającym przed działaniem warunków
atmosferycznych. Wyrobów nie wolno magazynować w pomieszczeniach, gdzie są
magazynowane środki chemiczne, nawozy/z uwagi na właściwości tworzą środowisko
agresywne/.
• Badanie wyglądu powłoki cynkowej należy wykonywać przez oględziny nieuzbrojonym okiem.
• W przypadku szczególnych wymagań dotyczących wyglądu powierzchni cynkowanej lub
grubości powłoki cynkowej, należy o tym pisemnie poinformować BRAMSTER na złożonym
zamówieniu.
• W przypadku, gdy powłoka cynkowa ma być dodatkowo zabezpieczona przez malowanie,
należy uzgodnić to pisemnie z BRAMSTER.
• BRAMSTER nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu,
składowania i montażu poza magazynem BRAMSTER. Ewentualne ubytki cynku powstałe w
wyżej wymienionych okolicznościach muszą być niezwłocznie zabezpieczone przez NABYWCĘ
farbami cynkowymi zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
• W celu zachowania estetyki wyrobu (zapobiegania powstawaniu „białej korozji”) zalecany
jest transport samochodami krytymi, oraz przechowywanie ocynkowanych wyrobów w
miejscach krytych i przewiewnych do momentu naturalnego spasywowania powłoki
cynkowej.
 
Copyright © 2019 Bramster